"/> "> यसरी तयार हुन्छ प्लाईउड
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप जनता नेपाल टिभि